Publications

Publications

Monographs

 • Assitant editor (K. Kośnik, M. Karpiński): Pankalla, A. (ed.)(2015). Homo religiosus a psychologia [Homo religiosus and psychology]. Poznań: Kunke Poligrafia.
  TABLE OF CONTENTS
 • Pankalla, A.B., Kośnik, K.K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy [Indigenous psychology of Slavs: Introduction to the real science of soul]. Kraków: Universitas.
  TABLE OF CONTENTS

Articles

 • Kośnik, K. (2014). Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola religii Słowian [Religion as a cognitive system: Explanatory role of the religion of Slavs]. Humaniora. Czasopismo internetowe 3(7), 67-82.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2015). Tożsamość współczesnych rodzimowierców słowiańskich. Studium psychologiczne aktywności internetowej rodzimowierców w Polsce [Identity of contemporary Slavic Neopagans: Psychological study of Neopagans’ Internet activity in Poland]. Przegląd Religioznawczy 3(257), 119-134.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K., Filipiuk, J. (2016). Słowiańskie teorie spiskowe jako pozanaukowe narracje historyczne [Slavic conspiracy theories as out-of-academia historical narrations]. Czas Kultury 2(189), 82-90.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K., Stasiorczyk, J. (2016). Psycho-kulturowe uwarunkowania poglądów geopolitycznych. Polscy rodzimowiercy słowiańscy a wojna w Donbasie [Psycho-cultural conditions of geopolitical views: Polish Slavic Neopagans and the war in Donbas]. Contemporary trends in international relations: politics, economics, law 6(18), 238-248.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2016). Slavic indigenous psychology as a science about the Slavic soul. Psychology and Personality 2(10) Part 1, 21-31.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2017). Religion and nationalism: Example of Ukraine and Poland. Contemporary trends in international relations: politics, economics, law 8(20), 369-380.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2017). Duchowość Słowian z perspektywy psychologii noetycznej [Spirituality of Slavs from the noetic psychology perspective]. Annales UMCS Sectio J Paedagogia-Psychologia 30(1), 39-49.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2018). Internetowe narracje historyczne a słowiańska tożsamość Polaków. Prolegomena teoretyczna [Internet historical narrations and the Slavic identity of Poles: Theoretical prolegomena]. Sensus Historiae 30(1), 57-68.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K., Janiak, J. (2018). Contemporary Polish National Identity: A Theoretical Model. International Relations Review 1(3), 248-258.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Religion as an invaluable source of psychological knowledge: Indigenous Slavic psychology of religion. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 38(3), 154-164.
  ABSTRACT
 • Kośnik, K. (2019). Virtual historical “reality”: Identity consequences of the Great Lechia narratives. International Relations Review 2(2), 199-209.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2019). Psychologia indygeniczna a słowiańska tożsamość polskiej psychologii akademickiej – znaczenie wiedzy lokalnej [Indigenous psychology and the Slavic identity of Polish academic psychology – significance of local knowledge]. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal 25(2), 137-142.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K., Hornowska, E. (2020). A preliminary quantitative study of the mysticism and religious maturity of contemporary Slavic Neopagans in Poland. Religio: revue pro religionistiku 28(1), 73-93.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K., Węglerska, O. (2021). Czy naukowiec ma płeć? Rozważania na temat relacji w świecie nauki przez pryzmat stereotypów płciowych [Does a scientist have gender? Reflections on relations in scientific community through the prism of gender stereotypes]. Człowiek i Społeczeństwo 51, 205-220.
  FULL TEXT

Chapters

 • Kośnik, K. (2015). Bóg funkcjonalny. Psychologiczna sensowność pytania o istnienie Boga [The functional God: Psychological sense of the question about the God’s existence]. In: A. Pankalla (ed.), Homo religiosus a psychologia (p. 225-232). Poznań: Kunke Poligrafia.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2015). Ewolucyjne koncepcje kształtowania się religii. Religia w ujęciu psychologii ewolucyjnej i kulturowej [Evolutionary conceptions of religion’s shaping: Religion from the perspective of evolutionary and cultural psychology]. In: A. Pankalla (ed.), Homo religiosus a psychologia (p. 173-178). Poznań: Kunke Poligrafia.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2015). Pomiędzy wiccą a druidyzmem. Psychologiczne studium przypadku neopoganki [Between wicca and druidism: Psychological case study of a Neopagan]. In: R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (ed.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania (p. 385-395). Lwów-Olsztyn: PAIS.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2016). Znaczenie funkcjonalne słowiańskiego bestiariusza [Functional meaning of Slavic bestiary]. In: M. Danielewski, R.T. Tomczak (ed.), Odkrywanie Europy Środkowej – od mitologii do rzeczywistości (p. 13-24). Poznań: Instytut Historii UAM.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K., Pawelka, S. (2020). Mity narodowe w kulturze internetowego śmieszkizmu. Prolegomena do teoretycznego systemu interpretacyjnego [National myths in the culture of Internet funnyism: Prolegomena to a theoretical interpretative system]. In: M. Obrębska, A. Pankalla (ed.), Mity kultury współczesnej. Perspektywa psychoantropologiczna (p. 257-274). Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K. (2021). Indigenous Psychology as Religious: Slavic Understanding of Human Psycho-Sexual Development. In: A. Dueck (ed.), Indigenous Psychology of Spirituality: In My Beginning is My End (p. 183-202). Cham: Palgrave Macmillan.
  ABSTRACT

Other publications

 • Pankalla, A., Wieradzka, A., Kośnik, K. (2013). Religia w szkole. Okiem psychologa i teologa [Religion at school: With the eye of a psychologist and a theologian; annex: lessons’ scripts]. Sygnał. Magazyn wychowawcy 11(013), 7-9, 25-29.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2014). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religia a metoda” [Report from the national conference ”Religion and method”]. Humaniora. Czasopismo internetowe 3(7), 115-125.
  FULL TEXT
 • Pankalla, A., Kośnik, K., Karpiński, M. (2015). Przedmowa [Foreword]. In: A. Pankalla (ed.), Homo religiosus a psychologia (p. 7-9). Poznań: Kunke Poligrafia.
  FULL TEXT
 • Kośnik, K. (2020). [A statement on condition of research on Slavic religion]. In: G. Antosik, M. Łuczyński, Badania nad wierzeniami Słowian. Wczoraj, dziś, jutro (p. 109-115). Konarzyny: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wspólna Ziemia.
  FULL TEXT